Overzicht raadsactiviteiten

april 2024

25 apr Motie Sociaal makelen

Het stadsbestuur heeft de gemeenteraad hele vage kaders laten vaststellen voor het Sociaal Werk in onze stad; zonder concrete meetbare en evalueerbare doelen. De huidige contracten met bijv. DOCK worden verlengd als het aan het stadsbestuur ligt. Terwijl bewonersorganisaties belangstelling hebben om delen van die contracten zelf te gaan doen. Dat vraagt allemaal meer tijd om goed te organiseren. Vandaar onze motie om een overgangsjaar met elkaar af te spreken om dat goed uit te zoeken.

25 apr Motie Sociaal makelen

Omdat de motie van EenUtrecht voor een overgangsjaar het niet haalde in de raad hebben we alsnog weer gepleit om dan in ieder geval als raad af te spreken dat bij het vernieuwen van de contracten in de Sociale Basis (het sociaal werk in de stad) ernaar te streven dat 30% zelfstandig en zelfsturend kan worden uitgevoerd door bewoners- en buurtorganisaties.

25 apr Motie Duurzame energie

In een eerdere gemeenteraad hebben we met twee moties gepleit voor een lokaal warmte-initiatief van bewoners, als alternatieve keuze voor een deel van Overvecht-Noord voor de stadsverwarming van Eneco. Destijds (29 februari) gaf de wethouder een negatief advies en werden de moties weggestemd. Terwijl bij nader inzien nu blijkt dat de wethouder toen al weet had van de grote twijfel rondom het kunnen voortzetten van de stadsverwarming met Eneco. De gemeenteraad werd dus te laat en onvolledig geïnformeerd en gewaarschuwd. Onze motie die vraagt aan het stadsbestuur om dat te erkennen werd weggestemd omdat alle coalitiepartijen tegen stemden.

25 apr Motie Duurzame energie

Nadat in dit spoeddebat over het debacle met Eneco en het wegvallen van het basisalternatief van de stadsverwarming (voor Overvecht-Noord) hebben we gepleit voor het vanaf nu dan wel serieuzer opnemen van lokale alternatieven, zoals die van de bewonersgroepen NEV en KVA uit Overvecht. Maar ook daar wilden stadsbestuur en de coalitiepartijen geen ja opzeggen.

maart 2024

28 mrt Motie Sociaal domein Zeggenschap

In het raadsvoorstel WMO ‘Samen leven, samen zorgen’ belangrijke leidende principes staan zoals ‘niets over ons, zonder ons’ als uitgangspunt voor de samenwerking met bewoners. Als doel staat hierbij geformuleerd dat Utrecht voldoende, goede en toegankelijke welzijnsaccommodaties heeft. Mede gelet op de aankomende tekorten hebben wij voorgesteld nadrukkelijk op te nemen in de tekst van de beleidsnota dat zelfbeheer het uitgangspunt moet zijn.

28 mrt Motie Groei Versterken buurten

Hoewel er in Utrecht is vastgesteld dat groei geen doel op zich is, vormt het plan voor Overvecht centrum heel veel woningen. Er kan niet worden aangegeven of er ook voldoende voorzieningen en groen bij komt. Het wordt zo’n massaal bouwblok dat de huidige bewoners bang zijn dat de leefbaarheid hier weer in het geding komt. EenUtrecht riep in deze motie op voor een aantal woningen wat in verhouding staat tot de buurt en meer groen.

28 mrt Motie Zeggenschap

Het financiële tekort op de gemeentelijke begroting vanaf 2027 bedraagt naar verwachting ca. 75 miljoen euro. Daarmee is Utrecht één van de armste gemeenten van Nederland. EenUtrecht stelde met deze motie voor om een scenario uit te werken en daarin te kijken welke publieke taken de gemeenschap kan overnemen als ‘buurttaken’ en die zelfsturend uit kan voeren. Op die manier hoeft er misschien minder onherstelbaar bezuinigd te worden.

28 mrt Motie Groei Zeggenschap

Het financiële tekort op de gemeentelijke begroting vanaf 2027 bedraagt naar verwachting ca. 75 miljoen euro. Daarmee is Utrecht één van de armste gemeenten van Nederland. Het stadsbestuur wil dat tekort oplossen door vooral te bezuinigen op het sociaal domein. Tegelijkertijd wil het stadsbestuur nog steeds ambitieus groeien met 3.500 woningen per jaar en daarmee de woningnood van een groot deel van de Randstad oplossen; dit over de rug van kwetsbare Utrechters. Dat kan niet. Vandaar dat EenUtrecht heeft gepleit voor een halvering van groeitempo naar maximaal 1.500 extra woningen per jaar zodat we de zware bezuinigingen op het sociaal domein kunnen vermijden en toch nog steeds de woningnood voor Utrechters die hier studeren, werken en wonen kunnen blijven oplossen.

28 mrt Motie Bezuinigingen Zeggenschap

Het financiële tekort op de gemeentelijke begroting vanaf 2027 bedraagt naar verwachting ca. 75 miljoen euro. Daarmee is Utrecht één van de armste gemeenten van Nederland. Het stadsbestuur wil dat tekort oplossen door vooral te bezuinigen op het sociaal domein. Met de motie wil EenUtrecht van het stadsbestuur een veel langere groslijst aan potentiële bezuinigingen van minimaal 150 miljoen euro, vooral ook op het ruimtelijk domein. Alleen dan kan de gemeenteraad echt keuzes maken (en hopelijk zo veel mogelijk het sociaal domein bij de bezuinigingen ontzien).

28 mrt Eigen voorstel Versterken buurten Zeggenschap

Als alternatief voor het doorontwikkelen van de wijkplatforms heeft EenUtrecht een initiatiefvoorstel ingediend. Een voorstel met maximale aandacht voor de vertegenwoordiging van wijk en buurt met draagvlak.

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal