Uitleg raadsinbreng

EenUtrecht heeft één raadszetel in de Utrechtse gemeenteraad en zal over alle onderwerpen die in de raad in stemming worden gebracht een stem uitbrengen. Daarnaast kan EenUtrecht op allerlei andere manieren politieke invloed uitoefenen. Onze agenda (zie rode button rechts) is daarin voor ons leidend.

Welke soort inbreng heeft EenUtrecht in de raad?

In lijn met hoe we dat in het verleden deden, zullen we zoveel mogelijk samen met betrokken Utrechters, die soms georganiseerd zijn in een Utrechtse Burger- of buurtorganisatie, (burger)voorstellen indienen.
Daarnaast zullen we de gemeenteraad regelmatig oproepen om zich in een motie uit te spreken over een voor ons belangrijk onderwerp.
Ook zullen we met een amendement een voorstel van het college van burgemeester en wethouders zo willen aanpassen dat we er alsnog mee kunnen instemmen.
En we zullen voortdurend veel van de onderwerpen die wij belangrijk vinden aankaarten door vragen (mondelinge of schriftelijke) te stellen aan het college.

Raadsinbreng vaak in bepaalde volgorde

Vaak gebeuren de verschillende manieren van raadsinbreng in een bepaalde volgorde. Zo beginnen we met (onderzoekende) vragen, gaan dan verder met een motie, soms ook een amendement en in een aantal gevallen zullen we uiteindelijk niet anders kunnen dan een compleet eigen (burger)voorstel indienen.
Zo kan één onderwerp dus regelmatig terugkomen en worden behandeld in de gemeenteraad (of in één van de zes voorbereidende raadscommissies). Elke keer zullen we daar dan in de gemeenteraad in de vorm van eigen bijdragen een mondelinge toelichting bij geven of erover in debat gaan met raadsleden van andere partijen en met het college van burgemeester en wethouders.

De soorten raadsinbreng op een rij

Vragen                           
EenUtrecht stelt (mondelinge of schriftelijke) vragen aan het college van burgemeester en wethouders, vaak om scherp te krijgen hoe het college over iets denkt of handelt én regelmatig ook om feiten en verhalen over een onderwerp boven tafel te krijgen. Dat kan dan weer een opstap zijn om opnieuw vragen te stellen, erover in debat te gaan in de gemeenteraad en/of om gerichter eigen moties, amendementen of (burger)voorstellen te kunnen opstellen.   

Motie                               
EenUtrecht kan met een motie proberen een meerderheid van de gemeenteraad mee te krijgen in een standpunt, een doelstelling of ambitie van ons, soms uitgewerkt op een heel concreet praktisch niveau. Als een meerderheid van de 45 raadsleden de motie van EenUtrecht steunt, betekent dit dat het college wordt gevraagd de motie ook uit te voeren. Het is een oproep aan het college, die de oproep kan negeren, maar dat niet (te) vaak zal doen omdat er dan een vertrouwensbreuk kan ontstaan met de gemeenteraad. Dus als een motie in de gemeenteraad wordt aangenomen, wordt deze bijna altijd door het college ook uitgevoerd.  

Amendement                
In de meeste gevallen legt het college van burgemeester en wethouders, als uitvoerende macht, allerlei raadsvoorstellen voor aan de gemeenteraad, die de controlerende en wetgevende macht is in de stad. Als een raadsvoorstel van het college niet goed genoeg overeenstemt met wat EenUtrecht vindt over dat onderwerp kunnen we in een amendement wijzigingen voorstellen op het raadsvoorstel van het college.

Burgervoorstel      
Regelmatig zijn er groepen Utrechters, al dan niet georganiseerd in een Burger- of buurtorganisatie, die zelf met burgervoorstellen komen, vaak langs de weg van een petitie (zoals via www.petities.nl). Als zo’n petitie van Utrechters op een voorgeschreven manier voldoende handtekeningen van stemgerechtigde Utrechters weet te verzamelen, heeft de gemeenteraad toegezegd het onderwerp van de petitie te zullen agenderen (minimaal honderd handtekeningen nodig), of over het betreffende voorstel te gaan stemmen (minimaal 250 handtekeningen nodig). Regelmatig zullen we als EenUtrecht ook deelnemen of soms zelfs initiatiefnemer zijn van een burgervoorstel, zoals we dat al diverse keren hebben gedaan, nog voordat we werden verkozen op 16 maart 2022 in de Utrechtse gemeenteraad.

Eigen voorstel
Nu we als EenUtrecht zelf in de Utrechtse gemeenteraad zitten, kunnen we ook direct, dus zonder de omweg van een petitie, eigen voorstellen indienen én dat doen we ook. Daarmee kunnen we op een directe manier belangrijke punten uit Onze agenda inbrengen, waarover de gemeenteraad en het college zich moeten buigen, zich moeten uitspreken en moeten stemmen. Het is de ultieme manier om als politieke burgerpartij maximale invloed uit te kunnen oefenen. Die kansen laten we dus niet liggen.

Eigen bijdrage            
EenUtrecht zal zich in de Utrechtse gemeenteraad via raadslid Gert Dijkstra voortdurend laten horen, met eigen visies op onderwerpen, met interrupties of kritische commentaren op de inbreng van andere raadsleden of die van het college van burgemeester en wethouders. Regelmatig zal dat gebeuren in de vorm van een duidelijk uitgewerkt verhaal, inclusief een toelichting op onze ambities, over hoe wij het op bepaalde terreinen graag anders en beter willen zien gaan en over het waarom en hoe van onze (burger)voorstellen.

De inbreng van EenUtrecht in de gemeenteraad willen we graag met iedereen delen, zodat duidelijk is waar EenUtrecht voor staat en hoe we opkomen voor bijvoorbeeld meer zeggenschap in de stad, een buurtgerichte groei mét groen, eerlijke kansen en betaalbaar wonen.

Overzicht raadsactiviteiten

In het Overzicht raadsactiviteiten geven we alle inbreng weer die EenUtrecht in de raad heeft gehad. Alleen bij de eigen bijdragen in de gemeenteraad maken we een inschatting of deze relevant is voor publicatie in het overzicht.

Volg ons op social media