Steunende gemeente

De stad is van iedereen

EenUtrecht wil dat Utrecht een stad is waarin de gemeente werkt voor de burger, niet andersom. Dat betekent een steunende gemeente met wethouders die opkomen voor de Utrechters, vooral in het gesprek met (vooral grote) maatschappelijke organisaties en commerciële bedrijven. Nog te vaak lijkt het er op alsof wethouders denken dat ze moeten bemiddelen tussen ‘markt’ en de ‘gemeenschap’. Dat is een misvatting. Wethouders worden gekozen door burgers, door de gemeenschap, niet door organisaties of bedrijven. Een steunende gemeente vraagt ook om ambtenaren, die soms werken voor een wethouder, maar soms ook kunnen werken voor een buurt, een lokale gemeenschap. Want steeds vaker zal de gemeenteraad besluitvorming en uitvoering kunnen ‘delegeren’ naar een buurt. Ten slotte, nog veel te vaak lopen Utrechters in het contact met de gemeente stuk op belemmerende regels, onduidelijke kaders, het niet delen van openbare informatie, een anonieme besluitvorming en te vaak wisselende gesprekspartners. De inzet is om alle onnodige regels af te schaffen, beknopte duidelijke kaders in te voeren zodat burgers zelf kunnen nagaan wat kan en mag, maximale openheid en transparantie tot norm te verheffen én altijd maximaal te streven naar een persoonlijk contact van de burger met (buurt)ambtenaren en wethouders.

Foto: Roel Wijnants

Volg ons op social media

BEKIJK ONZE STANDPUNTEN

In het contact met Utrechters zorgt de gemeente ervoor dat bij aanvragen er altijd een vaste persoonlijke contactpersoon is die de aanvraag behandelt of dat coördineert en altijd probeert zelf met de aanvrager het contact te onderhouden. Bij meerdere (hulp)vragen krijgt de  Utrechter één contactpersoon bij de gemeente toegewezen die zijn of haar zaken behartigt en/of vragen behandelt. Dit moet voorkomen dat Utrechters met meerdere (hulp)vragen met meerdere en steeds wisselende ambtenaren te maken krijgen. Ambtenaren, die niet altijd van elkaar weten wie wat al doet. Hierdoor voelen deze Utrechters zich als nummer behandeld en niet als mens. Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor Utrechters met een (bijstands)uitkering, ook zij zijn gebaat bij een vaste contactpersoon (of ‘klantmanager’). Het introduceren van één contactpersoon gaat er tegelijkertijd voor zorgen dat de gemeente als organisatie effectiever, efficiënter en burgervriendelijk kan werken en daarmee wordt het werk er voor de ambtenaren veel prettiger op.

Utrechters met een vraag, een suggestie of voorstel weten niet altijd direct de weg te vinden in het gemeentelijke ‘apparaat’. Burger- en Buurtorganisaties (afgekort BBO’s) vaak ook lang niet altijd. Tegelijkertijd hebben veel van deze Utrechters en BBO’s baat bij een buurtambtenaar die met hen meedenkt, hen ondersteunt in de relatie met de gemeente en hen goed kent en dus ook weet wat de betrokkene nodig heeft, wil en kan. Daarom kunnen Utrechters en de BBO’s een beroep doen op ondersteuning door buurtambtenaren, werkzaam bij één van de wijkbureaus van de gemeente en volledig beschikbaar voor het ondersteunen van Utrechters, o.a. in wat zij samen willen en doen voor de eigen buurt. Dat gaat er voor zorgen dat het buurtgericht werken de ‘standaard’ wordt, dit in plaats van het huidige meer sectorale werken bij de gemeente. Uitvoerende activiteiten, zodra enigszins mogelijk, vinden plaats vanuit het wijkbureau, zoals het verlenen van vergunningen, beheren van buurtgeld en organiseren van buurtgerichte activiteiten van de gemeente. Daarom worden de wijkbureaus uitgebreid met nu nog op het stadskantoor werkzame ambtenaren. De huidige wijkindeling is hiervoor niet altijd geschikt. Zo is bijvoorbeeld de wijk Zuid eerder een wijk met twee afzonderlijke buurten, Hoograven en Lunetten, beide met een eigen historie, dynamiek, buurtcentrum en winkelcentra. Alle wethouders hebben (ook) een kantoor in de buurt in plaats van – zoals nu – (alleen) op de bovenste verdieping van het stadskantoor met heel soms een spreekuur in de wijk. Wethouders moeten zichtbaar zijn in de buurt en Utrechters moeten laagdrempelig bij hen kunnen aankloppen. Het vergroot de betrokkenheid van meer Utrechters bij de politiek, versterkt de geloofwaardigheid van wethouders en het zorgt er voor dat ze ‘bij de les blijven’. Zo nodig wordt het college van B&W hiertoe aangevuld met enkele extra wethouders die vooral een buurt/wijk vertegenwoordigen.

Alleen met een klein aantal duidelijke regels ontstaat pas de ruimte om te wonen en te ondernemen zoals de Utrechters dat zelf willen, daarbij tegelijkertijd voldoende rekening houdend met de buren. Dus alleen regels als het moet. Hierdoor gaan Utrechters zich meer uitgenodigd voelen initiatieven te starten of uit te breiden. Er komt een ‘Kafka-werkgroep’ van Utrechters, die samen met het bestuur van de stad op zoek gaat naar de onnodige regels en hinderlijke bureaucratische procedures en werkwijzen, zodat deze, na instemming door de gemeenteraad, kunnen worden afgeschaft. Daarmee wordt Utrecht een ‘regelarme stad’. Hierover wordt breed gecommuniceerd, zowel in de stad zelf als daarbuiten, zodat iedereen weet wat in Utrecht wel en niet kan en wat onze stad te bieden heeft.

Iedereen moet kunnen zien en volgen wat de politiek doet met het belastinggeld. Daarom worden gemeentelijke documenten proactief, toegankelijk en burgervriendelijk op de website van de gemeente gezet. Utrechters hoeven niet meer om inzage te vragen, bijvoorbeeld via de Wet Openbaarheid van Bestuur, want alles staat gewoon direct online op de website van de gemeente.

De gemeente spoort zeer actief alle fraude bij Utrechters op, zowel fraude met uitkeringen als met vergunningen en gemeentelijke belastingen.

In Utrecht zijn de verschillen in inkomens aanvaardbaar en te verantwoorden. Daarin geeft de gemeente het goede voorbeeld: de ambtenaar met het hoogste salaris verdient daarom maximaal vijf keer het minimumloon (ca. € 110.000,- per jaar) ofwel de Utrecht-norm. Datzelfde gaat ook gelden voor wethouders.

De gemeente doet geen zaken meer met organisaties en bedrijven waar salarissen voorkomen met meer dan 2x de Utrecht-norm (ca. € 220.000,- per jaar). Ook doet de gemeente geen zaken meer met banken die mede schuldig zijn aan het duperen van Utrechters met zogenoemde foute beleggingen en leningen. Bestaande relaties met deze banken worden verbroken, zodra dit juridisch mogelijk is, tenzij de bank bereid is de gedupeerde Utrechters (alsnog) serieus tegemoet te komen.