Overzicht raadsactiviteiten

november 2022

10 nov Amendement Participatie

Het college heeft aangegeven dat er veel wordt gepraat over participatie en de komende jaren hier ook aandacht aan wil geven. In de begroting van 2023 is helaas geen budget vrijgemaakt voor het ondersteunen van bewoners die een eigen alternatief willen uitwerken in een participatietraject. In dit amendement vraagt EenUtrecht een besluit om hiervoor in 2023, 100.000 euro vrij te maken. 

10 nov Amendement Zeggenschap

Het Initiatievenfonds is een fonds voor kleine en grote initiatieven van bewoners en organisaties. Veel mensen weten dat te vinden, maar niet in alle buurten wordt dit even goed benut. De beslissing om een budget toe te kennen aan een initiatief wordt veelal door een ambtenaar van een wijkbureau genomen. Een proef in Noordwest heeft aangetoond dat als bewoners mogen stemmen op de buurtinitiatieven dit leidt tot meer zeggenschap en betrokkenheid bij de directe leefomgeving. 

08 nov Vragen Eerlijke kansen

De stijgende energielasten en kosten van levensonderhoud zorgen ervoor dat steeds meer kwetsbare Utrechters in de (financiële) problemen komen. Ondanks financiële ‘stut en steunmaatregelen’ worden niet alle inwoners van de stad die in zo’n positie verkeren bereikt, waardoor zij en hun directe omgeving onnodig (verder) in de problemen komen.  

Sinds kort huurt de gemeente Utrecht ervaringsdeskundige in om dit probleem te verhelpen. EenUtrecht is daar groot voorstander van en stelde vragen over verdere en bredere inzet van deze krachten.

oktober 2022

18 okt Vragen Groei

Eerder stelde EenUtrecht al vragen over de groei van de stad. Verdichting en vergroening gaan niet samen. In veel stukken wordt verwezen naar de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU2040).  

Omdat deze visie onvoldoende is onderbouwd en vaag is bestaat het gevaar dat er heel veel huizen worden bijgebouwd, maar de stad volstrekt onleefbaar wordt. Met deze vragen hebben wij geprobeerd boven tafel te krijgen welke leefbaarheids- en groennormen van toepassing zijn op de groei en de huidige stad.  

13 okt Motie Transparante gemeente

Op dit moment wordt je inbreng bij het indienen van een zienswijze standaard anoniem gemaakt. EenUtrecht vindt dat je zélf mag bepalen of jouw gegevens mogen worden gedeeld met andere indieners of openbaar worden gemaakt. Op deze manier kan je in contact komen met medestanders die eenzelfde zienswijze hebben.

13 okt Motie Eerlijke kansen

Het verkennende onderzoek naar institutioneel racisme bij de gemeente Utrecht legt eerste aanwijzingen voor institutioneel racisme bloot. Diverse geïnterviewde sleutelpersonen en betrokken deskundigen geven aan dat je zonder het zelf bevragen van melders van (institutioneel) racisme je geen sluitende definitieve conclusies kunt trekken of er wel of niet sprake is van institutioneel racisme. Daarom een motie van EenUtrecht met de oproep dit onderzoek uit te breiden met de ontbrekende interviews van de melders. Uiteraard pas na hun toestemming.

13 okt Motie Zeggenschap

Burgers die hulpmiddelen op maat nodig hebben kunnen zelf het beste constateren of een aangepast hulpmiddel voldoet aan de vooraf besproken eisen en wensen. Vaak zijn er nog laatste wijzigingen nodig en duurt dit lang. Door een financiële prikkel voor de leverancier in te bouwen hopen we dat ze sneller geholpen worden als er nog wijzigingen nodig zijn.

13 okt Amendement Transparante gemeente

Het college wil de termijn voor het doen van een kennisgeving aan de burgermeester in het verband met het organiseren van manifestaties verlengen van 24 uur naar 48 uur. EenUtrecht vindt deze termijn van ondergeschikt belang en heeft geconstateerd dat er op dit moment onvoldoende wordt uitgelegd waarom een tijdige kennisgeving zo belangrijk is. Met dit amendement hebben wij geprobeerd dit toe te laten voegen aan de communicatie van de gemeente, waarbij de nadruk ligt dat het niet verplicht is deze melding te doen.

05 okt Vragen Participatie Zeggenschap

In het antwoord op onze mondelinge vragen van 25 augustus over het in het coalitieakkoord aangekondigde klimaatberaad zei de wethouder dat dit een panel zou worden. Dit klimaatpanel heeft geen dwingende invloed op het klimaatbeleid in Utrecht. EenUtrecht vindt dit een gemiste kans om burgers zeggenschap te geven over een ingewikkeld onderwerp.
Daarom heeft EenUtrecht hierover op 5 oktober schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Het is dan ook teleurstellend dat uit de antwoorden blijkt dat de Utrechter niet het vertrouwen krijgt om het klimaatprobleem met een breed draagvlak op te lossen. 

september 2022

15 sep Motie Wonen

De voorliggende sloopplannen van de 102 woningen aan de Van Heukelomlaan/Berlagestraat zijn tot stand gekomen zonder een volwaardig uitgewerkt alternatief renovatieplan. EenUtrecht roept in deze motie op eerst een dergelijk plan voor te leggen aan de bewoners, zodat kan worden vastgesteld wat de voorkeur van de bewoners heeft; sloop of renovatie. 

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal