Overzicht raadsactiviteiten

maart 2024

28 mrt Motie Sociaal domein Zeggenschap

In het raadsvoorstel WMO ‘Samen leven, samen zorgen’ belangrijke leidende principes staan zoals ‘niets over ons, zonder ons’ als uitgangspunt voor de samenwerking met bewoners. Als doel staat hierbij geformuleerd dat Utrecht voldoende, goede en toegankelijke welzijnsaccommodaties heeft. Mede gelet op de aankomende tekorten hebben wij voorgesteld nadrukkelijk op te nemen in de tekst van de beleidsnota dat zelfbeheer het uitgangspunt moet zijn.

28 mrt Motie Zeggenschap

Het financiële tekort op de gemeentelijke begroting vanaf 2027 bedraagt naar verwachting ca. 75 miljoen euro. Daarmee is Utrecht één van de armste gemeenten van Nederland. EenUtrecht stelde met deze motie voor om een scenario uit te werken en daarin te kijken welke publieke taken de gemeenschap kan overnemen als ‘buurttaken’ en die zelfsturend uit kan voeren. Op die manier hoeft er misschien minder onherstelbaar bezuinigd te worden.

28 mrt Motie Groei Zeggenschap

Het financiële tekort op de gemeentelijke begroting vanaf 2027 bedraagt naar verwachting ca. 75 miljoen euro. Daarmee is Utrecht één van de armste gemeenten van Nederland. Het stadsbestuur wil dat tekort oplossen door vooral te bezuinigen op het sociaal domein. Tegelijkertijd wil het stadsbestuur nog steeds ambitieus groeien met 3.500 woningen per jaar en daarmee de woningnood van een groot deel van de Randstad oplossen; dit over de rug van kwetsbare Utrechters. Dat kan niet. Vandaar dat EenUtrecht heeft gepleit voor een halvering van groeitempo naar maximaal 1.500 extra woningen per jaar zodat we de zware bezuinigingen op het sociaal domein kunnen vermijden en toch nog steeds de woningnood voor Utrechters die hier studeren, werken en wonen kunnen blijven oplossen.

28 mrt Motie Bezuinigingen Zeggenschap

Het financiële tekort op de gemeentelijke begroting vanaf 2027 bedraagt naar verwachting ca. 75 miljoen euro. Daarmee is Utrecht één van de armste gemeenten van Nederland. Het stadsbestuur wil dat tekort oplossen door vooral te bezuinigen op het sociaal domein. Met de motie wil EenUtrecht van het stadsbestuur een veel langere groslijst aan potentiële bezuinigingen van minimaal 150 miljoen euro, vooral ook op het ruimtelijk domein. Alleen dan kan de gemeenteraad echt keuzes maken (en hopelijk zo veel mogelijk het sociaal domein bij de bezuinigingen ontzien).

28 mrt Eigen voorstel Versterken buurten Zeggenschap

Als alternatief voor het doorontwikkelen van de wijkplatforms heeft EenUtrecht een initiatiefvoorstel ingediend. Een voorstel met maximale aandacht voor de vertegenwoordiging van wijk en buurt met draagvlak.

januari 2024

31 jan Vragen Gezonde stad Zeggenschap

De levering en het onderhoud of de reparatie van aangepaste hulpmiddelen is regelmatig problematisch. Dit leidt tot ernstige gezondheidsproblemen en een sociaal isolement. EenUtrecht vindt dit onnodig en stelde daarom schriftelijke vragen welke mogelijkheden er zijn om de betaling van de leverancier (gedeeltelijk) afhankelijk te maken tot de cliënt de kwaliteit krijgt die verwacht mag worden.

18 jan Motie Sociaal domein Versterken buurten Zeggenschap

Buurt- en Burgerorganisaties (BBO’s) zijn onmisbaar in Overvecht en ontzettend belangrijk voor de gemeenschap. Het versterken van BBO’s moet worden als extra fundament worden toegevoegd aan de aanpak: ‘Samen voor Overvecht’. Zodat ook als de aanpak is afgerond de positieve resultaten voor de lange termijn behouden blijven.

In de gemeenteraad van 18 januari is de motie gesteund door Volt, UtrechtNU, BIJ1 en DENK de motie is daarmee verworpen.

november 2023

09 nov Motie Versterken buurten Zeggenschap

De gemeente wil volgend jaar niet meer zeggenschap geven aan buurt organisaties die juist zo belangrijk zijn voor de stad. Deze gemeenschappen weten beter wat er speelt in de stad en hebben ervaring op de locaties waar werk gedaan moet worden. Door gemeenschappen sterker te maken neemt de druk op de gemeente zelf af. Daarnaast worden wijken veiliger en prettiger. EenUtrecht stelt voor om meer taken door de gemeenschap te laten uitvoeren en daardoor de wijken fijner te maken.

02 nov Motie Participatie Versterken buurten Zeggenschap

Ondernemers die een project willen starten betrekken niet altijd Utrechters bij het project omdat het tijd en geld kost. In 2024 wordt de nieuwe omgevingswet ingevoerd in Utrecht en daar moet de inspraak van de Utrechters versterkt worden. EenUtrecht stelt voor dat mensen mogen meedenken en beslissen over het gebied waar ze wonen en dat dit aan de omgevingswet moet worden toegevoegd.

02 nov Motie Versterken buurten Zeggenschap

Vorig jaar is aan de mensen van Voordorp gevraagd of ze betaald wilden parkeren hier werd in enkele gebieden tegen gestemd. Daarna is rond het Sportpark wel betaald parkeren ingevoerd. Hierdoor nam de parkeerdruk enorm toe. De mensen in voor dorp moeten een nieuwe kans krijgen. Als de meerderheid betaald parkeren wilt moet dit zo snel mogelijk ingevoerd worden. Daarom stelde EenUtrecht voor deze meeting snel uit te voeren in Voordorp.

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal