Overzicht raadsactiviteiten

december 2023

07 dec Amendement Democratie Gezonde stad

In de klimaatvisie van de gemeente gaat het over impact op inwoners en bedrijven, maar nauwelijks over draagvlak. Gebrek aan draagvlak kan zorgen voor lange en slepende (juridische) procedures. Hoe eerder je aan het draagvlak werkt, hoe beter.

EenUtrecht stelde in dit amendement voor om draagvlak op te nemen als apart criteria voor klimaatmaatregelen.

september 2023

21 sep Motie Democratie Zeggenschap

Op dit moment kunnen Utrechters alleen een verzoek indienen voor het organiseren van een referendum over een door de gemeenteraad genomen besluit.

EenUtrecht stelt voor om ook een raadgevend referendumverzoek te kunnen doen over een onderwerp wat op dat moment speelt bij Utrechters zonder dat hier al een besluit over genomen is door de gemeente.

21 sep Motie Democratie Transparante gemeente

Bij het inleidende verzoek voor het referendum windmolens Rijnenburg en Reijerscop voor de zomer is er verwarring onstaan over de te hanteren publicatiedatum van het referemdabele besluit.

Dat betekent dat de extra aangeleverde handtekeningen die nodig waren de volgende stap tot het komen van een referendum te nemen e laat ontvangen zijn. Hierover loopt op dit moment een bezwaar.

In de nieuwe referendum verordening staat het wel duidelijk. EenUtrecht stelde voor dit ook toe te passen op het aangetekende bezwaar.

maart 2023

09 mrt Motie Democratie Participatie Zeggenschap

Het college heeft een raadsvoorstel gemaakt om de RSU2040 aan te vullen met een oplegger. Hierin staan een aantal aanvullingen ten opzichte van de oorspronkelijke RSU2040. De participatie bij het opstellen van de RSU2040 was al zeer mager en bij het maken van de oplegger is er helemaal geen sprake geweest van enige vorm van inspraak. EenUtrecht keurt dit af en vindt dat je iets met ingrijpende besluiten niet mag vaststellen zonder inspraak vanuit de stad. Het gaat hier bijvoorbeeld om het bouwen in de Rijnburgerpolder en dit te combineren met megawindmolens. In deze motie roepen wij op om de stemming uit te stellen tot er inspraak heeft plaatsgevonden.

december 2022

22 dec Motie Democratie Participatie Zeggenschap

In de gemeenteraad van 22 december diende wij de motie ‘Geef Utrechters nu écht invloed’ in. Hierin droegen wij het college op nader te onderzoeken of de vier voorstellen uit ons burgerinitiatief  ‘Geef Utrechters meer invloed’ inderdaad bijdragen aan het versterken van de positie van Utrechters bij burgerparticipatie.

12 dec Vragen Democratie Politiek algemeen

Het bewonerspanel wordt geregeld ingezet als middel om allerlei besluiten over de stad te rechtvaardigen. EenUtrecht is altijd voor het raadplegen van bewoners over hun eigen stad.

Maar hoe representatief zijn het bewonerspanel en de inwonersenquête en zijn dit de juiste middelen om in raadsvoorstellen e.d. op te voeren? En hoe verhoudt zich dat ten opzichte van andere participatiemiddelen?

01 dec Motie Democratie Participatie Zeggenschap

Het doorlopende klimaatpanel dat op 12 december van start gaat krijgt een adviserende rol bij de praktische uitwerking van de energievisie. EenUtrecht vindt dat het voor het draagvlak essentieel is dat Utrechters zelf mee mogen bepalen wat de cruciale klimaatdoelen zijn en welke inzet daar het beste bij past.

november 2022

24 nov Eigen bijdrage Democratie Participatie Zeggenschap

Voor EenUtrecht is het grondig verbeteren van participatie en zeggenschap in de stad een eerste prioriteit. In het afgelopen half jaar zijn alle voorstellen van EenUtrecht daarover in de gemeenteraad weggestemd met uitzondering van het amendement om toch in 2023 te starten met een burgerberaad. Op 24 november jl. vond, op initiatief van EenUtrecht, een debat plaats in de gemeenteraad over hoe participatie beter moet. De inzet was dat raad en stadsbestuur erkennen dat het nu écht niet goed gaat met de participatie en dat we pas verbetervoorstellen in de gemeenteraad moeten behandelen nadat Utrechters daar serieus op hebben kunnen meeschrijven. Met beide was wethouder Eva Oosters het volledig eens. Dat is goed nieuws! 

september 2022

15 sep Motie Democratie Groei Participatie Transparante gemeente Zeggenschap

Het college heeft het signaal wat de petitie ‘referendum over de kwaliteit van Utrecht-stad en haar toekomst’ van 7451 Utrechters gaf genegeerd. EenUtrecht vindt dit onbegrijpelijk. Bovendien is het draagvlak onder de Utrechters voor de RSU2040 volstrekt onzeker. Wij vroegen in een motie aan het college om met een voorstel te komen een burgerberaad te organiseren zodat Utrechters alsnog meegenomen kunnen worden in de vraag over de groei en het verdichten van de stad.

juli 2022

07 jul Motie Democratie

Het college blijft volharden in het inperken van de (financiële) middelen voor de lokale media. EenUtrecht vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en pleit voor het reserveren van extra middelen. De lokale media zijn immers cruciaal voor een transparante en goed werkende democratie.

  • 1
  • 2

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal