Overzicht raadsactiviteiten

oktober 2022

05 okt Vragen Participatie Zeggenschap

In het antwoord op onze mondelinge vragen van 25 augustus over het in het coalitieakkoord aangekondigde klimaatberaad zei de wethouder dat dit een panel zou worden. Dit klimaatpanel heeft geen dwingende invloed op het klimaatbeleid in Utrecht. EenUtrecht vindt dit een gemiste kans om burgers zeggenschap te geven over een ingewikkeld onderwerp.
Daarom heeft EenUtrecht hierover op 5 oktober schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Het is dan ook teleurstellend dat uit de antwoorden blijkt dat de Utrechter niet het vertrouwen krijgt om het klimaatprobleem met een breed draagvlak op te lossen. 

september 2022

15 sep Motie Wonen

De voorliggende sloopplannen van de 102 woningen aan de Van Heukelomlaan/Berlagestraat zijn tot stand gekomen zonder een volwaardig uitgewerkt alternatief renovatieplan. EenUtrecht roept in deze motie op eerst een dergelijk plan voor te leggen aan de bewoners, zodat kan worden vastgesteld wat de voorkeur van de bewoners heeft; sloop of renovatie. 

15 sep Motie Gezonde stad Groei Versterken buurten Zeggenschap

Utrecht groeit en daarmee ook de behoefte aan voorzieningen zoals terrassen. Helaas zorgen deze terrassen met enige regelmaat voor overlast voor omwonenden. Het is op dit moment onvoldoende duidelijk hoe ‘draagvlak van omwonenden’ moet worden meegenomen bij aanvragen voor nieuwe of uit te breiden terrassen. In deze motie vraagt EenUtrecht het college om bij de herziening van het terrassenregelement expliciet op te nemen dat er altijd voldoende draagvlak moet zijn en er in woongebieden altijd een meerderheid van de omwonenden van een terras moet instemmen. 

15 sep Motie Democratie Groei Participatie Transparante gemeente Zeggenschap

Het college heeft het signaal wat de petitie ‘referendum over de kwaliteit van Utrecht-stad en haar toekomst’ van 7451 Utrechters gaf genegeerd. EenUtrecht vindt dit onbegrijpelijk. Bovendien is het draagvlak onder de Utrechters voor de RSU2040 volstrekt onzeker. Wij vroegen in een motie aan het college om met een voorstel te komen een burgerberaad te organiseren zodat Utrechters alsnog meegenomen kunnen worden in de vraag over de groei en het verdichten van de stad.

15 sep Motie Eerlijke kansen Wonen

In Utrecht worden in de periode 2023-2025 naar schatting 1000-4000 tijdelijke woningen gebouwd. Deze woningen hebben een levensduur van maximaal 15 jaar. EenUtrecht vraag het college in deze motie onder andere een toewijzingsbeleid uit te werken om deze woningen hoofdzakelijk toe te wijzen aan urgente Utrechters, waardoor er ruimte op de wachtlijsten komt voor langwachtenden.  

juli 2022

07 jul Motie Democratie

Het college blijft volharden in het inperken van de (financiële) middelen voor de lokale media. EenUtrecht vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en pleit voor het reserveren van extra middelen. De lokale media zijn immers cruciaal voor een transparante en goed werkende democratie.

07 jul Motie Versterken buurten

De gemeente Utrecht besteedt momenteel veel extra geld aan de groei van de stad. Dit gaat ten koste van bestaande buurten. Gevolg: een tekort aan buurtvoorzieningen en minder mogelijkheden om kwetsbare Utrechters te begeleiden. EenUtrecht vindt dit onwenselijk.

07 jul Motie Participatie

De gemeente Utrecht heeft bij het herinrichten van enkele straten op Kanaleneiland Noord Noord en het verminderen van parkeerplekken daar de omwonenden volledig genegeerd. Tot grote ontevredenheid van de buurt én EenUtrecht.

01 jul Vragen Eerlijke kansen

Begin 2022 bleek uit onderzoek dat er mogelijk sprake is van institutioneel racisme bij de gemeente. EenUtrecht is ontevreden over de conclusies die het college van burgemeester en wethouders uit dit onderzoek trekt. Daarom heeft EenUtrecht hierover op 1 juli 2022 kritische, schriftelijke vragen gesteld aan het college.

juni 2022

16 jun Motie Wonen

Hoogbouw is moeilijker energiezuinig te krijgen dan laagbouw. Wettelijk mag een gemeente daarom voor hoogbouw lagere energie-eisen vaststellen. Dat wil EenUtrecht niet, net als de Utrechters die hierover een burgerpetitie organiseerden.

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal