Overzicht raadsactiviteiten

oktober 2022

13 okt Motie Transparante gemeente

Op dit moment wordt je inbreng bij het indienen van een zienswijze standaard anoniem gemaakt. EenUtrecht vindt dat je zélf mag bepalen of jouw gegevens mogen worden gedeeld met andere indieners of openbaar worden gemaakt. Op deze manier kan je in contact komen met medestanders die eenzelfde zienswijze hebben.

13 okt Motie Eerlijke kansen

Het verkennende onderzoek naar institutioneel racisme bij de gemeente Utrecht legt eerste aanwijzingen voor institutioneel racisme bloot. Diverse geïnterviewde sleutelpersonen en betrokken deskundigen geven aan dat je zonder het zelf bevragen van melders van (institutioneel) racisme je geen sluitende definitieve conclusies kunt trekken of er wel of niet sprake is van institutioneel racisme. Daarom een motie van EenUtrecht met de oproep dit onderzoek uit te breiden met de ontbrekende interviews van de melders. Uiteraard pas na hun toestemming.

13 okt Motie Zeggenschap

Burgers die hulpmiddelen op maat nodig hebben kunnen zelf het beste constateren of een aangepast hulpmiddel voldoet aan de vooraf besproken eisen en wensen. Vaak zijn er nog laatste wijzigingen nodig en duurt dit lang. Door een financiële prikkel voor de leverancier in te bouwen hopen we dat ze sneller geholpen worden als er nog wijzigingen nodig zijn.

september 2022

15 sep Motie Wonen

De voorliggende sloopplannen van de 102 woningen aan de Van Heukelomlaan/Berlagestraat zijn tot stand gekomen zonder een volwaardig uitgewerkt alternatief renovatieplan. EenUtrecht roept in deze motie op eerst een dergelijk plan voor te leggen aan de bewoners, zodat kan worden vastgesteld wat de voorkeur van de bewoners heeft; sloop of renovatie. 

15 sep Motie Gezonde stad Groei Versterken buurten Zeggenschap

Utrecht groeit en daarmee ook de behoefte aan voorzieningen zoals terrassen. Helaas zorgen deze terrassen met enige regelmaat voor overlast voor omwonenden. Het is op dit moment onvoldoende duidelijk hoe ‘draagvlak van omwonenden’ moet worden meegenomen bij aanvragen voor nieuwe of uit te breiden terrassen. In deze motie vraagt EenUtrecht het college om bij de herziening van het terrassenregelement expliciet op te nemen dat er altijd voldoende draagvlak moet zijn en er in woongebieden altijd een meerderheid van de omwonenden van een terras moet instemmen. 

15 sep Motie Democratie Groei Participatie Transparante gemeente Zeggenschap

Het college heeft het signaal wat de petitie ‘referendum over de kwaliteit van Utrecht-stad en haar toekomst’ van 7451 Utrechters gaf genegeerd. EenUtrecht vindt dit onbegrijpelijk. Bovendien is het draagvlak onder de Utrechters voor de RSU2040 volstrekt onzeker. Wij vroegen in een motie aan het college om met een voorstel te komen een burgerberaad te organiseren zodat Utrechters alsnog meegenomen kunnen worden in de vraag over de groei en het verdichten van de stad.

15 sep Motie Eerlijke kansen Wonen

In Utrecht worden in de periode 2023-2025 naar schatting 1000-4000 tijdelijke woningen gebouwd. Deze woningen hebben een levensduur van maximaal 15 jaar. EenUtrecht vraag het college in deze motie onder andere een toewijzingsbeleid uit te werken om deze woningen hoofdzakelijk toe te wijzen aan urgente Utrechters, waardoor er ruimte op de wachtlijsten komt voor langwachtenden.  

juli 2022

07 jul Motie Democratie

Het college blijft volharden in het inperken van de (financiële) middelen voor de lokale media. EenUtrecht vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en pleit voor het reserveren van extra middelen. De lokale media zijn immers cruciaal voor een transparante en goed werkende democratie.

07 jul Motie Versterken buurten

De gemeente Utrecht besteedt momenteel veel extra geld aan de groei van de stad. Dit gaat ten koste van bestaande buurten. Gevolg: een tekort aan buurtvoorzieningen en minder mogelijkheden om kwetsbare Utrechters te begeleiden. EenUtrecht vindt dit onwenselijk.

07 jul Motie Participatie

De gemeente Utrecht heeft bij het herinrichten van enkele straten op Kanaleneiland Noord Noord en het verminderen van parkeerplekken daar de omwonenden volledig genegeerd. Tot grote ontevredenheid van de buurt én EenUtrecht.

  • 1
  • 2

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal