Overzicht raadsactiviteiten

februari 2024

29 feb Amendement Sociaal domein Sociaal makelen

Het stadsbestuur stelt voor bij het sociaal werk in de stad ‘de gemeenschap centraal’ te stellen. Maar dat is een weinig zeggende uitspraak. Beter is om hier een meer passend, concreet en verder gaand uitgangspunt vast te stellen, namelijk ‘meer inzetten op regie en zelfsturing bij bewonersorganisaties’.

29 feb Amendement Sociaal domein Sociaal makelen

Het stadsbestuur stelt voor het sociaal werk in de stad vooral groepsgericht te organiseren, omdat dit goedkoper zou zijn. Maar goedkoop is duurkoop. Het is beter de keuze aan de professional te laten: wat is de meest effectieve oplossing, individueel of groepsgericht iemand helpen?

29 feb Amendement Sociaal domein Sociaal makelen

Met dit amendement willen we dat het stadsbestuur alsnog concreet opschrijft aan welke concrete doelen het sociaal werk moet voldoen, mede op basis van wat Utrechters daarvan vinden. Die concrete doelen moeten dan eerst in de gemeenteraad worden vastgesteld en pas daarna kan het sociaal werk worden aanbesteed.

december 2023

07 dec Amendement Democratie Gezonde stad

In de klimaatvisie van de gemeente gaat het over impact op inwoners en bedrijven, maar nauwelijks over draagvlak. Gebrek aan draagvlak kan zorgen voor lange en slepende (juridische) procedures. Hoe eerder je aan het draagvlak werkt, hoe beter.

EenUtrecht stelde in dit amendement voor om draagvlak op te nemen als apart criteria voor klimaatmaatregelen.

juli 2023

06 jul Amendement Sociaal domein

De tekorten in de uitvoering van de Jeugdwet en de WMO lopen de komende jaren ernstig op. In dit amendement stelt EenUtrecht voor het beslispunt te wijzigen door het bredere sociale domein maximaal te ontzien.

In de gemeenteraad van 6 juli werd dit amendement gesteund door BIJ1, DENK en PVV.

november 2022

10 nov Amendement Zeggenschap

De gemeenteraad heeft aangegeven te willen experimenteren met burgerberaden. Ondanks dat het ook in het coalitieakkoord is opgenomen is er geen geld voor vrijgemaakt in de begroting van 2023. EenUtrecht vindt dit een gemiste kans omdat hier geen recht wordt gedaan aan de hoopvolle verwachtingen die bij Utrechters zijn gewekt. In dit amendement vraagt EenUtrecht om hiervoor 50.000 euro vrij te maken om in 2023 nog te kunnen starten met een burgerberaad. 

10 nov Amendement Zeggenschap

Het college heeft aangegeven dat er veel wordt gepraat over participatie en de komende jaren hier ook aandacht aan wil geven. In de begroting van 2023 is helaas geen budget vrijgemaakt voor het verder uitbouwen van en investering in nieuwe initiatieven van zelfbeheer en zelfsturing bij bewoners-en buurtorganisaties. In dit amendement vraagt EenUtrecht een besluit om hiervoor in 2023 100.000 euro vrij te maken. 

10 nov Amendement Participatie

Het college heeft aangegeven dat er veel wordt gepraat over participatie en de komende jaren hier ook aandacht aan wil geven. In de begroting van 2023 is helaas geen budget vrijgemaakt voor het ondersteunen van bewoners die een eigen alternatief willen uitwerken in een participatietraject. In dit amendement vraagt EenUtrecht een besluit om hiervoor in 2023, 100.000 euro vrij te maken. 

10 nov Amendement Zeggenschap

Het Initiatievenfonds is een fonds voor kleine en grote initiatieven van bewoners en organisaties. Veel mensen weten dat te vinden, maar niet in alle buurten wordt dit even goed benut. De beslissing om een budget toe te kennen aan een initiatief wordt veelal door een ambtenaar van een wijkbureau genomen. Een proef in Noordwest heeft aangetoond dat als bewoners mogen stemmen op de buurtinitiatieven dit leidt tot meer zeggenschap en betrokkenheid bij de directe leefomgeving. 

oktober 2022

13 okt Amendement Transparante gemeente

Het college wil de termijn voor het doen van een kennisgeving aan de burgermeester in het verband met het organiseren van manifestaties verlengen van 24 uur naar 48 uur. EenUtrecht vindt deze termijn van ondergeschikt belang en heeft geconstateerd dat er op dit moment onvoldoende wordt uitgelegd waarom een tijdige kennisgeving zo belangrijk is. Met dit amendement hebben wij geprobeerd dit toe te laten voegen aan de communicatie van de gemeente, waarbij de nadruk ligt dat het niet verplicht is deze melding te doen.

  • 1
  • 2

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal