Overzicht raadsactiviteiten

september 2023

15 sep Vragen Duurzame energie Gezonde stad

Het stadsbestuur wil windmolens bouwen in de Rijnenburger polder. Daarbij is geen rekening gehouden met omwonenden. De grootste windmolens ter wereld staan straks op 500 meter afstand van huizen. Juridisch klopt het proces ook niet helemaal.

14 sep Vragen Buurteconomie Versterken buurten

In Utrecht staan veel (school)gebouwen leef, soms al jarenlang. In sommige gevallen vinden deze gebouwen een tijdelijke bestemming voor een creatieve ondernemer of een lokale (buurt)organisatie. Tegelijkertijd is er een groep Utrechters voor wie deze eigen werkruimte ongelooflijk belangrijk is.

EenUtrecht stelde vragen aan het stadsbestuur of de leegstand van deze gebouwen niet kan gebruikt worden om startende (buurt)ondernemers te voorzien in betaalbare werkruimte.

augustus 2023

29 aug Vragen Versterken buurten

Na zes jaar investeren in Overvecht zijn vele buurt- en burgerorganisaties nog steeds op zoek naar een eigen (of gezamenlijke) ruimte voor de activiteiten. Het Marokkaans Cultureel Centrum Overvecht (MCCO) is er daar één van. Na heel veel ‘gedoe’ is er weer een tijdelijke oplossingen voor deze organisatie.

EenUtrecht stelde vragen of het stadsbestuur wil gaan zorgen voor een permanente oplossing voor deze en dergelijke organisaties.

24 aug Vragen Gezonde stad Participatie Versterken buurten Wonen

Sinds Utrecht gebruik maakt van ondergrondse containers is er sprake van overlast door bijplaatsingen. Veelal grofvuil wordt naast de bakken geplaatst. Het lijkt langzaam de nieuwe sociale norm te worden. Twee jaar geleden beloofde de gemeente dit actief tegen te gaan met een nieuwe aanpak. Inmiddels is de nieuwe aanpak uitgerold, maar het effect blijft tot nog toe uit.

EenUtrecht stelde vragen over deze aanpak en doet voorstellen om de overlast van afval te verminderen en de buurt meer te betrekken bij de aanpak.

juli 2023

06 jul Motie Rechtvaardige gemeente

In de WMO-verordening staat vastgelegd dat iedereen die daar recht op een heeft een beroep kan doen op hulp bij het huishouden. Voorheen stelde het Buurtteam als onafhankelijke partij een aantal uren vast waarop de aanvragen van huishoudelijke hulp recht op had. Vanaf begin 2023 beoordelen de thuiszorgorganisaties deze uren opnieuw. Dit is in strijd met het recht.

In de gemeenteraad van 6 juli is deze motie gesteund door BIJ1 en DENK, de motie is daarmee verworpen.

06 jul Motie Sociaal domein Versterken buurten

Na 50 jaar van de overheid die veel taken in het leefdomein van de gemeenschap overnam is er vanaf ca. 2005 sprake is van een nieuwe golf van burgercollectieven waarin burgers zich steeds meer gezamenlijk organiseren om zo meer grip te krijgen op het verbeteren van de kwaliteit van de eigen directe leefomgeving. Zogenaamde Buurt en Burgerorganisaties hebben behoefte aan het versterken van de eigen organisaties. In deze motie roepen wij te onderzoeken op welke manier en op welke activiteiten BBO’s in gesprek met de gemeente hun organisaties kunnen versterken. In de gemeenteraad van 6 juli diende EenUtrecht twee moties in over dit onderwerp. Beide riepen zij op tot een onderzoek

06 jul Motie Sociaal domein

De tekorten in de uitvoering van de jeugdwet en de WMO lopen ernstig op. Het stadsbestuur kiest ervoor deze tekorten op te vangen door bezuinigingen in het bredere sociaal domein. Hiermee ontkent het stadsbestuur de stijgende behoefte aan investeringen in het sociaal domein.

De motie roept op eerst een overzicht op te stellen van de aangevraagde en toegekende subsidies in het bredere sociaal domein. Voordat er over gedebatteerd kan worden.

De motie werd gesteund door BIJ1, CDA, D66, DENK, PVV, PvdA, S&S en Volt. De motie is daarmee aangenomen.

06 jul Motie Gezonde stad Groen Versterken buurten Zeggenschap

Om Utrecht leefbaar te maken en te houden heeft Utrecht veel meer groen nodig. Opeenvolgende boomspiegels kan net als de geveltuinen een eenvoudige manier zijn om bewoners mee te laten doen aan het vergroenen van de straten en buurten.

Deze motie roept om dit actief mogelijk te maken en op te nemen in de communicatie en de aanpak voor de geveltuinen.

In de gemeenteraad van 6 juli werd deze motie gesteund door BIJ1, DENK, PvdD, SBU, VVD en Volt. De motie is daarmee verworpen.

06 jul Amendement Sociaal domein

De tekorten in de uitvoering van de Jeugdwet en de WMO lopen de komende jaren ernstig op. In dit amendement stelt EenUtrecht voor het beslispunt te wijzigen door het bredere sociale domein maximaal te ontzien.

In de gemeenteraad van 6 juli werd dit amendement gesteund door BIJ1, DENK en PVV.

juni 2023

22 jun Motie Sociaal makelen

Stichting DOCK slaagt er niet de beloofde 20% van haar taken over te hevelen naar bewonersorganisaties. Op dit moment is 1% gerealiseerd. In deze motie roepen wij op om  ‘ruimte voor bewonersinitiatieven’ expliciet op te nemen voor de nieuwe aanbesteding in 2024.

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal